Handelsbetingelser

Nedenstående handelsbetingelser finder anvendelse mellem bestilleren og DINTRYKKER.dk, herefter omtalt som Leverandøren, i det omfang, andet ikke er skriftligt aftalt mellem parterne.


1. Aftaler og tilbud

1.1 Tilbud er bindende for leverandøren i 14 dage fra tilbuddets dato at regne.

1.2 Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af leverandøren. Dette gælder såvel mundtligt som skriftligt.

1.3 Har bestilleren anmodet leverandøren om at udarbejde konceptudvikling, kreative oplæg, originalmateriale m.m., er leverandøren berettiget til at få dette arbejde betalt hvis intet andet er aftalt.

1.4 Tilbuddet er betinget af, at: Materiale og processer kan bearbejdes maskinelt som forudsat i tilbuddet. Bestilleren ikke forlanger arbejdet udført i delleverancer i stedet for én samlet leverance som anført i tilbuddet. Det af bestilleren fremsendte materiale svarer til leverandørens afgivne tilbud. Ved trykning, samles flere forskellige trykopgaver på et tryk-ark. Dette kan medføre små farveafvigelser på +/- 5%.


2. Priser

2.1 Alle priser vist på hjemmesiden er ekskl. moms og levering. Levering fremgår først, når valgt til indkøbsvognen.

2.2 Ud over den tilbudte eller aftalte pris er leverandøren berettiget til at kræve betaling for: Overarbejde og andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse. Ønsker bestilleren og påtager leverandøren sig at opbevare færdigt arbejde eller ejendom, som ikke er leverandørens, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

2.3 Ydermere er leverandøren berettiget til at kræve betaling for:
Ekstraarbejde som følge af at det grundmateriale, bestilleren har givet leverandøren, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt. Ekstraarbejde som følge af at bestilleren rekvirerer rettelser eller ændringer i det leverede materiale, efter at arbejdet er påbegyndt. Ekstraarbejde som følge af at aftalen ikke kan gennemføres i en kontinuerlig produktion grundet bestillerens forhold. Ekstraarbejde som følge af at bestilleren foretager flere korrekturerrunder end aftalt i tilbuddet.


3. Leveringen

3.1 Levering finder sted på det tidspunkt, der er aftalt med bestilleren, dog med forbehold for forsinkelser eller forhindringer, der skyldes: Bestillerens handling eller undladelse. De i pkt. [8.1.] nævnte omstændigheder.

3.2 Ved disse forsinkelser har leverandøren ret til en forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen.

3.3 Hvis en begivenhed som ovenstående bevirker, at opfyldelse af leverandørens leveringsforpligtelser fordyres, er leverandøren forpligtet til at opfylde leveringsforpligtelserne, såfremt bestilleren erklærer at ville betale den af leverandøren beregnede merpris.

3.4 Såfremt der ikke er aftalt noget tidspunkt for levering, sker denne umiddelbart efter endt produktion.

3.5 Ved aftale om gratis fragt, gælder dette kun i Danmark og brofasteøer i Danmark.


4. Betaling

4.1 Betaling sker ved ordrebekræftelse via de på hjemmesiden anerkendte betalingsmetoder. Såfremt anden aftale indgås, sker betaling på den dato, der på tilbud, ordrebekræftelse eller faktura angives som sidste rettidige betalingsdag.

4.2 Der påløber rente fra forfaldsdagen med leverandørens til enhver tid gældende rente.

4.3 Leverandøren forbeholder sig retten til at opkræve 100 kr. i gebyr ved for sen betaling.

4.4 På leverandørens anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling eller forudbetale hele faktura beløbet.

4.5 Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er leverandøren forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.


5. Ejendoms- og ophavsret

5.1 Ophavsretten til det af leverandøren udviklede forarbejde og koncepter, kreative oplæg, originalmateriale m.m. tilhører leverandøren og må ikke uden leverandørens godkendelse overlades til tredjemand eller benyttes af bestilleren selv.

5.2 Hvad leverandøren har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe af forarbejder, mellemprodukter, materialer, værktøjer m.m. til brug for leverancen er leverandørens ejendom. Dette gælder, uanset om det tilvejebragte er særskilt faktureret.

5.3 Bestilleren bærer det fulde ansvar for ejendoms- og ophavsret til de af bestilleren leverede materialer eller arbejder i forbindelse med leverandørens udførsel af bestilte opgaver.

5.4 Bestilleren kan ikke drages til ansvar overfor tredjemand i forbindelse med evt. tvister om ejendoms- og ophavsret hidrørende de i pkt. [5.3] omhandlede materialer og/eller arbejder.


6. Forsinkelse

6.1 Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. [3.1.] følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.


7. Mangler

7.1 Leverandøren har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, herunder print, digitale informationer, prøvetryk og lignende.

7.2 Bestilleren er ikke berettiget til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte ved mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation.

7.3 Leverandøren har ret til en mer- eller mindrelevering på indtil 10% af aftalt oplag. I de tilfælde hvor papir eller andet materiale er fremstillet specielt til ordren af andre end leverandøren, har leverandøren ret til en rimelig mer- eller mindrelevering ud over 10% af aftalt oplag, dog højst svarende til materialeleverandørens leveringsbetingelser.

7.4 Bestilleren er ansvarlig for straks at reklamere over en mangelfuld leverance. Undlades reklamation eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgangen til at gøre manglen gældende. Leverandøren er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden for rimelig tid. (Max. 8 dage)

7.5 Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan henføres til, at bestilleren selv tilvejebringer papir eller andet til leverancen.

7.6 Leverandøren er uden ansvar for fejlplacering af klæbede eller indlagte elementer, såfremt bestilleren ikke skriftligt har givet leverandøren nøjagtig instruktion om disses placering.

7.7 Leverandøren giver ingen garanti for manglende eller dublerede numre ved leverancer indeholdende nummererede arbejder. Ved leverancer indeholdende arbejder, som er nummererede ved modtagelsen, beregnes eventuelle rettelser af numre ekstra.


8. Ansvar

8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har leverandøren intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes: Fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, der bevisligt har forårsaget forsinkelse eller beskadigelse af produktionen. I tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art. I øvrigt enhver omstændighed som leverandøren ikke er herre over, såsom brand, vandskader, naturkatastrofer, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure-situation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. [8.1] omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af de i pkt. [8.1] nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 Leverandøren hæfter ikke for bestillerens driftstab, tab af avance eller andet indirekte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. dog pkt. [8.4], i tilfælde af forsinkelse eller mangler ved det leverede.

8.4 Leverandøren er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand efter sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed.

8.4.1 Leverandøren er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis det dokumenteres, at skaden skyldes, at han eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter. Leverandøren er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes på bestillerens eller andres produktion, på produkter der emballeres i/etiketteres med de leverede produkter eller på ting, i hvis fremstilling disse produkter indgår, medmindre det dokumenteres, at der fra leverandørens side er handlet med grov uagtsomhed.

8.4.2 Leverandøren hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at leverandøren i anledning af en erhvervstingskade bliver pålagt et ansvar over for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for leverandørens ansvar, er bestilleren pligtig til at holde leverandøren skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5 Leverandøren har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager leverandøren sig ansvar over for tredjemand i anledning af bestillernes manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemands tilkommende rettigheder, holder bestilleren leverandøren skadesløs for et sådant ansvar.

8.6 Leverandøren har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o. lign., som ikke er leverandørens, men som er overladt denne af bestilleren med henblik på løsning af en aftalt opgave eller med henblik på opbevaring, herunder på opbevaring af arbejder leverandøren har udført. Leverandøren er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsom adfærd udvist af leverandøren eller hans folk. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstanden imod skade og undergang.


9. Underleverandører

9.1 Leverandøren er berettiget til helt eller delvis at lade arbejde udføre hos underleverandører.


10. Periodiske skrifter/vedvarende kontraktarbejde

10.1 Hvis der med bestilleren af periodiske skrifter/vedvarende kontrakter ikke er truffet anden aftale, gælder en opsigelsesfrist på 3 måneder.


11. Købeloven

11.1 Dansk lovgivning herunder Købeloven finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuel tvist vedrørende aftalens fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.